Momzee – Nyereményjáték szabályzat

Szabályzat a 2024. január 22. és 2024. február 20. között tartott Facebook és Instagram platformokon futó nyereményjátékokhoz.

Az alábbi szabályzat a COVENTRY HOUSE KFT. (későbbiekben: Szervező) 2024. január 22. 16:00 és 2024. február 20. 16:00 között tartó nyereményjátékára vonatkozik.

1. A játék szervezője, elnevezése, meghatározása

Szervező: COVENTRY HOUSE KFT.

Székhelye: 6000 Kecskemét, Budai u. 1.

Cégjegyzékszám: 03-09-107928

Adószám: 11936921-2-03

Platformok: Facebook és Instagram

A játék meghatározása: A játék időtartama alatt a Játékban résztvevőknek (továbbiakban: Résztvevő) – a Szervező Facebook és Instagram oldalán közzétett nyereményjátékról szóló posztjában meghatározottak szerint szükséges teljesíteniük a kívánt részvételi feltételeket. Ezek teljesítését követően bekerülnek a játék sorsolásába, melynek során megnyerhetik a játékok nyereményeit.

2. A játékban való részvétel személyi feltételei

A játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőttkorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Szervező Facebook oldalán közzétett nyereményjáték sorsolásban minden olyan személy részt vehet, aki teljesíti a lentebb felsorolt feltételt, illetve opcionálisan a másodikat:

– Kitölti Szervező „Momzee kérdőív a tudatos szülőségről” című Google Forms kérdőívének kötelezően kitöltendő részét.

– Dupla esélyért kitölti Szervező „Momzee kérdőív a tudatos szülőségről” című Google Forms kérdőívének opcionálisan kitöltendő részét.

A Szervező Instagram oldalán közzétett nyereményjáték sorsolásban minden olyan személy részt vehet, aki teljesíti a lentebb felsorolt feltételt, illetve opcionálisan a másodikat:

– Kitölti Szervező „Momzee kérdőív a tudatos szülőségről” című Google Forms kérdőívének kötelezően kitöltendő részét.

– Dupla esélyért kitölti Szervező „Momzee kérdőív a tudatos szülőségről” című Google Forms kérdőívének opcionálisan kitöltendő részét.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

3. A játék időtartama és sorsolás

A Nyereményjáték 2024. január 22. 16:00-tól és 2024. február 20. 16:00-ig tart.

A sorsolásra 2024. február 21-én, szerdán 12:00 óra után kerül sor, amelynek eredményét Facebook/Instagram történetben láthatják a résztvevők. A nyerteseket privát üzenetben is értesítjük.

4. A nyeremény és a nyertes értesítése

A Szervező a Facebook/Instagram nyereményjátékban 1 db 20 000 Ft értékű Brandon vásárlási utalványt sorsol ki résztvevők között, a sorsoláson összesen egy Résztvevő kerül véletlenszerűen kiválasztásra nyertesként. A két platformon jelentkező Résztvevők között egyben sorsoljuk ki a nyertest.

5. Nyeremény

1 db 20 000 Ft értékű Brandon vásárlási utalvány.
Ezen kívül minden résztvevőnek automatikusan jár
egy 25%-os kedvezményre feljogosító Momzee kupon
„Erőgyűjtés anyáknak” című önismereti munkafüzet
„Elúszó falevelek” című relaxációs hanganyag

A nyertes Résztvevő kiválasztása véletlenszerűen történik, a Nyertes az összes érvényesen nevező résztvevő közül, online (https://commentpicker.com/random-name-picker.php / https://www.wask.co/instagram-giveaway-comment-winner-picker) kerül kisorsolásra. Annak a Résztvevőnek érvényes a nevezése, aki eleget tesz a Nyereményjáték feltételeinek.

A Résztvevő a Nyereményjáték(ok)kal vállalja azt, hogy amennyiben ő lesz a nyertes, a nevét nyilvánosságra hozza a Szervező a Facebook és Instagram oldalán.

A Szervező a nyertes Résztvevő nevét a sorsolás napján (2024. február 21-én) teszi közzé a Facebook (https://www.facebook.com/momzee.hu )/Instagram (https://www.instagram.com/momzee.hu/ ) oldalán, majd privát üzenetben felveszi vele a kapcsolatot.

Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot a sorsolástól számított 5. munkanapig, a nyertes elveszíti jogosultságát a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a Nyertest a személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a Nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani, jogosulatlanná válik a nyereményre.

Amennyiben a Nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a Játékban való részvétele nem elégíti ki a jelen Játék szabályzatát, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát.

6. A nyeremény átvétele:

A nyertes Résztvevőnek a kapcsolatfelvétel után a Szervező a megadott e-mail címre elküldi a nyereményeket.

7. Adatkezelés

A Résztvevő, illetve a törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Résztvevő (törvényes képviselő) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Facebook adatlapon, vagy a Játék során közölt személyes adatokat a Szervező bizalmasan kezeli, kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai vagy megbízottjai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy a Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6 paragrafus (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a sorsolástól számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

A Résztvevő, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti a személyes adatainak helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni.

8. Záró rendelkezések

A Szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért.

A résztvevő, a játékban való részvétellel kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokat és kötelezettségeket Magyarország jogi előírásai szabályozzák.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül – törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy a nyereményt más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereménnyel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítása, a játék törlése és a nyereményt más nyereménnyel történő helyettesítse írásban történik, és a játék oldalán közzétételre kerül.

A nyereménnyel megvásárolt termékekre ugyanazok az általános szerződési feltételek érvényesek, mint bármely más termékre a Szervező honlapján (https://momzee.hu/aszf/).

Kizárt a játékból a játék Szervezőjének minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Szervező, a nyereményt – saját belátása szerint – a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja.

A teljes jelen szabályzat a játék oldalán kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Kecskemét, 2024. január 18