Indul a Momzee ingyenes webinar-sorozata, az Úton Veled. Tarts velünk! Érdekel ›

Szerzői jogi nyilatkozat

1. Bevezető

1.1 Jelen Szerzői jogi nyilatkozat célja, hogy a COVENTRY HOUSE KFT. (a továbbiakban: Szerző) a https://momzee.hu weboldalára (a továbbiakban: Weboldal), illetve az azon elérhető és megvásárolható szerzői jogi műveire (a továbbiakban, együttesen: Mű vagy Művek) vonatkozó, azokon fennálló szerzői és felhasználási jogok vonatkozásában tájékoztassa a Weboldal böngészőit, felhasználóit (a továbbiakban, együttesen: Felhasználó).

1.2. Jelen Szerzői jogi nyilatkozat a közzététel napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. Szerző bármikor jogosult a Szerzői jogi nyilatkozat egyoldalú módosítására.

1.3. Jelen Szerzői jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a Szjt. és a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

2. Felhasználási feltételek

2.1. Szerző tájékoztatja Felhasználót, hogy a https://momzee.hu weboldal, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, a Weboldalon megjelenített logók, karakterek és ábrák, valamint minden, a Weboldalon megjelenő szellemi alkotás és szerzői Mű szerzői jogi, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, amelyeken a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései szerint Szerző rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

2.2. A Weboldal főoldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját weboldalán a Szerző külön előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül. Belső oldalakra mutató linkek elhelyezhetők abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen tartalmi elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más weboldal részeként jelenítse meg.

2.3. A Weboldal és az azon megjelenő bármely tartalom bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése Szerző engedélye nélkül szigorúan tilos.

2.4. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének rögzítése; többszörözése; újra nyilvánossághoz történő közvetítése; terjesztése; nyilvános módon történő bemutatása vagy más módon való felhasználása; elektronikus tárolása; átdolgozása, feldolgozása, illetve módosítása; magáncélú felhasználáson túli felhasználása (például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal); és értékesítése Szerző írásos hozzájárulása nélkül.

2.5. A Weboldalon lévő tartalmak Szjt. 17.§ szerinti felhasználása, azaz a tartalmak többszörözése, terjesztése, átdolgozása, lemásolása, vagy a Weboldaltól eltérő felületen való nyilvánosságra hozatala, illetve egyéb módon történő felhasználása csak és kizárólag a Szerző előzetes, írásbeli hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás esetén lehetséges. A Szerző a honlapon található képek és videók tekintetében az előbbiekben kifejtetteken túl külön hangsúlyozza azt is, hogy azokat a Szerző előzetes, írásos beleegyezése nélkül tilos lementeni és kereskedelmi vagy bármi egyéb célra felhasználni, továbbítani.

2.6. Nem szükséges engedély az idézéshez, amennyiben az idézés megfelel az Szjt. 33.§-41.§-ában meghatározott szabad felhasználás esetköreinek és szabályainak, azzal, hogy a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezéseket nem lehet kiterjesztően értelmezni. Az idézésnek minden esetben meg kell felelnie a vonatkozó törvényi és joggyakorlati előírásoknak, idézés esetén – forrás megjelöléssel – szükséges rámutatni (link elhelyezése) a Weboldal megfelelő oldalára, illetve szükséges a Szerző feltüntetése is a tartalmak idézése tekintetében a forrás megjelölés mellett.

2.7. Az Szjt. 34.§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) minden esetben a Szerző engedélye (előzetes, írásbeli hozzájárulás) szükséges.

2.8. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni Szerző írásos hozzájárulása esetén is csak az adott Weboldalra való hivatkozással lehet. Szerző fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

2.9. Tilos a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése, a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése, továbbá bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal vagy annak bármely része módosítható.

2.10. A Weboldal és annak tartalma, valamint a Momzee név és logó, mint nemzetközileg lajstromozott védjegy szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása kizárólag Szerző írásos hozzájárulásával lehetséges.

2.11. Felhasználó a Weboldalon online kurzusok esetén a Művek megvásárlását követően nem kizárólagos, időbeli, területi korlátozástól mentes, egy példányszámra korlátozott, harmadik személyre át nem ruházható, tovább nem engedélyezhető felhasználási engedélyt, fizikai műpéldányok (pl. letölthető anyagok) esetében pedig az anyagi hordozón tulajdonjogot szerez az adott Műre vonatkozóan, amely alapján jogosulttá válik a Mű magáncélú felhasználására (a továbbiakban: Felhasználási engedély).

2.12. Felhasználó a vásárlással a tartalmak alábbiak szerinti felhasználására szerez jogosultságot.

Felhasználó

  • a letölthető tartalmakat kizárólag saját eszközére töltheti le,
  • letölthető tartalmat csak 1 példányban nyomtathat ki, csak saját, magáncélú felhasználásra,
  • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót másnak semmilyen formában nem adhatja tovább és nem teheti hozzáférhetővé,
  • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót oktatási célra nem használhatja fel semmilyen formában,
  • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót üzleti célra nem használhatja fel semmilyen formában,
  • a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót semmilyen célból nem hozhatja nyilvánosságra,
  • a lejátszható videót nem másolhatja, nem töltheti le,
  • az online kurzusról hang-, illetve videófelvételt nem készíthet,
  • felhasználói fiókját kizárólag a hozzáférést vásárló személy használhatja.

 

2.13. A webhelyen megjelenő, Szerző által közzétett cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen.

2.14. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésén túl e Művek és szellemi alkotások a Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel.

2.15. Szerző tulajdonát képezi és Szerző kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a Weboldal bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a Weboldalból származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, ideértve a Weboldal bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

3. Szerzői jogvédelem

3.1. Felek elfogadják, hogy Szerző a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz, illetve azok védelméhez fűződő jogait. Szerző szerzői jogainak megsértése esetén 1999. évi LXXVI. törvény 94. § (1) szerinti polgári jogi igényeket támaszthatja a jogsértő Felhasználóval szemben.

3.2. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Felhasználási engedély megsértése és/vagy a Felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege videónként bruttó 150 000 Ft, illetve letölthető anyagonként bruttó 50 000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szerző közjegyzői ténytanúsítást alkalmazhat, mely költségének megfizetése szintén a jogsértő Felhasználót terheli.

3.3. További kérdés esetén vagy a Szerzőhöz előzetes hozzájárulásának igényléséért a hello@momzee.hu e-mail címre írt megkeresés útján lehet fordulni.